Rekrytering

Vänd dig till oss när ni behöver genomföra en rekrytering eller då ni redan har kandidater som det är
svårt att särskilja mellan eller behöver tydliggöra vem som är mest lämpad för tjänsten. Vi kan även hjälpa dig med att besvara specifika frågeställningar om hur en tänkbar kandidat kan tänkas agerar under mycket stress, here fungera i team vid konflikter osv.

Du väljer själv om du behöver stöd och råd i hela rekryteringsprocessen eller om vi ska hjälpa dig
med vissa delar exempelvis kravprofil, test och referenstagning. Vi inleder alltid med en analys för
att se vilka behov som finns.

1) Uppdragsanalys och kravprofil
Vi gör en specifik kravprofil genom att intervjua uppdragsgivaren för att få en
god bild av tjänsten och förståelse för vilka krav och kompetenser som kandidaten behöver
uppfylla.

2) Rätt kandidater
Utifrån godkänd kravprofil söker vi de rätta kandidaterna. Vi tar fram rätt kandidat genom search,
headhunting eller ev annonsering. Här utförs ett stort kreativt arbete.

3) Urval och djupintervju
När vi kartlagt, kontaktat och hittat kandidaterna utifrån kravprofilen så genomförs intervju för att
för att säkerställa kraven i kravprofilen. Vi gör ett urval av de bästa och mest lämpade, och
presenterar upp till tre kandidater som ni själva träffar. Har ni önskemål om att vi stöttar er vid det
egna personliga möte med kandidaten så deltar vi i den processen.

4) Arbetspsykologiskt test
Efter att ni valt en kandidat att gå vidare med så utförs ett test för att titta på förmågor, beteenden och egenskaper. Vi använder oss av Garudas eller SHL´s väldokumenterade tester såsom bla OPQ. Genomgång och återkoppling av testresultaten sker.

5) Återkoppling till testpersonen och ev djupintervju
Efter test sker alltid enligt normerna en muntlig återkoppling till testpersonen. Utifrån kravprofilen
och testresultaten så genomförs ev ytterligare en intervju för att komplettera testet och för att
säkerställa kraven i kravprofilen.

6) Återkoppling till uppdragsgivaren
Återkoppling sker genom en muntlig återkoppling. Fokus ligger på att beskriva kandidatens styrkor
och utvecklingsområden samt vilka eventuella stöd-, coach- eller kompetensinsatser som kan
behövas för prestationer i tjänsten.

7) Referenstagning
För att säkerställa och göra en sista bedömning och få ytterligare information om arbetsuppgifter i
tidigare arbete så utför vi referenstagning efter en särskild mall.

Personlighetstest

Vi erbjuder personlighetstester för organisationer, företag och medarbetare som ett hjälpmedel. Syfte är att göra bedömningar som kan användas som underlag vid urval av nya medarbetare, gruppurval eller vid kompetensutveckling av individer i organisationen. Vid beställning av test går vi igenom behovet och vad som passar ert syfte och mål. Vi använder tester som har dokumenterat god kvalitet, den som utför testet och ger återkoppling är certi?erade i testerna. Vi följer etiska aspekter för användande av tester och du får alltid återkoppling och kan själv ge kommentarer till resultatet.

Tester för:

• Personlighetsdrag
• Urval av nyanställda
• Karriärplanering
• Personalutveckling
• Omplacering
• Omställningsarbete
• Beteendemönster
• Ledarutveckling
• Gruppsammansättning
• Teambuildning