Medarbetarundersökning

Varje enskild medarbetare behöver bidra med sina speci?ka kunskaper och egenskaper till företaget eller organisationen. Med en medarbetarundersökning kan ni få en djupare kunskap och insikt i vad företaget har för humankapital och vad ni behöver. Undersökningen är utformad för att ge er insikt i hur exempelvis arbetssituationen upplevs och hur medarbetarna var och en ser på rådande situation. Med information om nuläget kan ni påverka förändringsarbete, bronchi styra organisationen i rätt riktning, order utveckla ledarskapet, kontrollera konflikter och förändra er verksamhet så som ni önskar.

Medarbetarundersökningar kan göras öppet eller anonymt i svaren och vi skräddarsyr frågor efter era behov. Medarbetarna svarar på frågor utifrån en webenkät eller om ni så önskar på vanligt papper. Vi samlar in och sammanställer resultat samt redogör skriftligt och muntligt för er vad resultaten visade.

Vi utför samtalsundersökningar, intervjuer eller medarbetarenkäter. För att komma djupare i förståelsen av både individ, team eller ledares beteenden kan du även beställa ett arbetspsykologiskt test. Vid omställningssituationer, kon?ikter och krissituationer kan både tester, samtal och intervjuer hjälpa personerna att komma vidare samt ge företaget värdefull information.

Vi erbjuder:

• Medarbetarundersökningar
• Djupintervjuer
• Tester
• Enkäter
• Medarbetarsamtal